Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Zastępca Prezydenta Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Adres komórki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Telefon
83 341 68 15 - podinspektor ds. terenów zielonych i ochrony środowiska
83 341 64 06 - podinspektor ds. terenów zielonych i ochrony środowiska
83 341 61 15 - podinspektor ds. ocen oddziaływania i ochrony środowiska
83 341 61 32 - podinspektor ds. utrzymania czystości, grobownictwa i ochrony zwierząt
83 341 68 30 - podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska
83 341 69 61 - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacje dodatkowe

 Do podstawowego zakresu działania wydziału należy w szczególności:

 1. nadzór i utrzymywanie zieleni miejskiej;
 2. prowadzenie spraw związanych z cmentarzem komunalnym i grobownictwem, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok, szczątków ludzkich lub urny z prochami;
 4. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie Prawo łowieckie;
 5. koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska;
 6. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 7. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej;
 8. prowadzenie spraw z zakresu geologii i prawa górniczego;
 9. prowadzenie spraw z zakresu wprowadzania do środowiska substancji zanieczyszczających oraz rejestru instalacji dla których nie jest wymagane pozwolenie;
 10. określanie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikanego do środowiska;
 11. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb oraz rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów;
 12. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat
  za ich usunięcie oraz nakładanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia;
 13. prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i współdziałanie
  z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt;
 14. gromadzenie, analiza oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 15. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach;
 16. wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 17. prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 18. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
 19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń oraz weryfikacja sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Biała Podlaska.

Komórka nadrzędna
Komórki podległe

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. terenów zielonych i ochrony środowiska
Godziny przyjęć i nr pokoju:

730 - 1530,pokój 230, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

nr tel.: 83 341 68 15

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania koncesji na pozyskiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie prac geologicznych, hydrogeologicznych i inżynierskich.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji wyeksploatowanych terenów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 5. Sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością Gminy Miejskiej.
 6. Nadzorowanie świadczonych usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na eksploatację instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz na eksploatację instalacji powodującej emitowanie hałasu oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga zezwolenia.
 9. Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
 10. Dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
 11. Nadzór nad pomnikami przyrody.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. terenów zielonych i ochrony środowiska
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-10-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

730 - 1530, pokój 230, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

nr tel.: 83 341 64 04

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, na nieruchomościach stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa.
 2. Prowadzenie spraw związanych z niewywiązywaniem się właścicieli nieruchomości z obowiązków utrzymania czystości i porządku na ich nieruchomościach.
 3. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury, miejskich placów zabaw oraz innych urządzeń na terenach rekreacyjnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 5. Sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością Gminy Miejskiej.
 6. Nadzorowanie świadczonych usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na eksploatację instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz na eksploatację instalacji powodującej emitowanie hałasu oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga zezwolenia.
 9. Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
 10. Dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. ocen oddziaływania i ochrony środowiska
Okres obejmowania stanowiska:
od 2017-10-16
Godziny przyjęć i nr pokoju:

730 - 1530, pokój 230, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

nr tel.: 83 341 61 15

Obowiązki:
 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym współpraca z właściwymi organami, prowadzenie procedury udziału społeczeństwa, podanie informacji do publicznej wiadomości, analiza i weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko.
 3. Kwalifikowanie przedsięwzięć w zakresie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych postępowań.
 5. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu organu administracji, lub które są przeznaczone dla tego organu, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Przygotowywanie opinii w sprawie nakładania obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby, w przypadkach określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 7. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury, miejskich placów zabaw oraz innych urządzeń na terenach rekreacyjnych.
 8. Współpraca z Polskim Związkiem Działkowców.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok, szczątków ludzkich lub urny z prochami.
 10. Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem na terenie miasta przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użyteczniej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna, w tym prowadzenie rejestru decyzji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w przedmiocie wyznaczenia miejsca, rodzaju oraz terminu rozpoczęcia pracy na cele społeczne przez skazanych.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój 218A

nr tel.: 83 341 68 30

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
  w tym: a) bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegających; b) przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość zobowiązania w zakresie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej; c) księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów w zakresie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie; d) prowadzenie ewidencji analitycznej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 3. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich.
 5. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Okres obejmowania stanowiska:
od 2017-09-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

730 - 1530, pokój 231, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

nr tel.: 83 341 69 61

Obowiązki:

Kierowanie pracą Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 218A

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Tur Jacek
Data wytworzenia informacji:
19-03-2021
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
04-03-2015