Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Biała Podlaska (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, tel: 83 341 61 00, fax: 83 343 70 64, email: sekretariat@bialapodlaska.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Biała Podlaska.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Czerkies, e-mail: dostepnosc.cyfrowa@bialapodlaska.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 83 341 64 84. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • skany dokumentów w większości działów publikowane w szczególności przed marcem 2020

Wyłączenia

 • niektóre pliki w sekcjach wiadomości i ogłoszenia, petycje, interpelacje, oferty na realizację zadań publicznych, oświadczenia majątkowe (art. 3 pkt 2 ust. 5 ustawy)
 • pliki map publikowane jako załączniki do obwieszczeń prezydenta oraz uchwał rady miasta (art. 3 pkt 2 ust. 4 ustawy)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Czerkies.
 • E-mail: maciej.czerkies@bialapodlaska.pl
 • Telefon: 83 341 64 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Biała Podlaska
 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
 • E-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl
 • Telefon: 83 341 61 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

ul. Piłsudskiego 3

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Piłsudskiego. Wewnątrz budynku dostępna winda. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na trzecim piętrze.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Janowska 27

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Sadowej.

Straż Miejska, Aleja Tysiąclecia 22

Podjazd dla wózków inwalidzkich.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 1. System komunikacji niewerbalnej wspomagający komunikację z osobami z wadą słuchu dostępny w budynku ul. Piłsudskiego 3, parter, przy stanowisku informacji.
 2. Strona internetowa posiada wbudowane funkcje umożliwiające zmianę kontrastu, odwracanie kolorów oraz powiększenie czcionki.

10. Informacje dodatkowe

Stale pracujemy nad poprawą dostępności i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi w tym zakresie.