Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Skarbnik Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Finansowy
Kierownik
Adres komórki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Telefon
(083) 341-61-53
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowego (FN) należy w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu miasta Biała Podlaska;

2) przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń prezydenta dotyczących zmian w budżecie miasta;

3) opracowywanie zbiorczego planu finansowego budżetu, dokonywanie zmian oraz informowanie jednostek podległych o tych zmianach;

4) przygotowanie i opracowanie wieloletniej prognozy finansowej;

5) opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń prezydenta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmiany;

6) sporządzenie półrocznych i rocznych informacji opisowych z przebiegu wykonania budżetu;

7) współpraca w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetu miasta
z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi;

8) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych;

9) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu JST oraz łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych podległych radzie miasta;

10) sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;

11) kontrola operacji finansowych pod względem formalno-rachunkowym;

12) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej budżetu Gminy Miejskiej oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej budżetu;

13) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej urzędu w zakresie: dochodów
i wydatków jednostki, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, sum depozytowych oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędu;

14) obsługa kasowa operacji gospodarczych;

15) opracowywanie, przy współpracy z Wydziałem Organizacyjnym i Kadr, planów wydatków osobowych urzędu;

16) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i innych należności wynikających ze stosunku pracy oraz z umów cywilno – prawnych;

17) wykonywanie czynności płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

18) ewidencja syntetyczna podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych;

19) prowadzenie kart środków trwałych w celu naliczenia amortyzacji;

20) współpraca z bankami obsługującymi budżet miasta;

21) rozliczanie podatku od towarów i usług od transakcji dokonywanych przez urząd;

22) prowadzenie scentralizowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT gminy;

23) ewidencja druków ścisłego zarachowania w zakresie referatu;

24) opracowywanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 131, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. płac
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 129, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

naliczanie wynagrodzeń


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

kasa Urzędu Miasta

Obowiązki:

obsługa kasowa


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. obsługi kasowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

kasa Urzędu Miasta

Obowiązki:

obsługa kasowa


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 118, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

planowanie i sprawozdawczość Gminy Miejskiej Biała Podlaska


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 131, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących Urzędu Miasta


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds. księgowości budżetowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 131, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących Urzędu Miasta


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 130, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

obsługa finansowo-księgowa budżetu Gminy Miejskiej Biała Podlaska


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
insepktor ds. płac
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 129, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

naliczanie wynagrodzeń


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 118, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

planowanie i sprawozdawczość Gminy Miejskiej Biała Podlaska


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 130, godz. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych i z udziałem UE, rozliczane podatku VAT

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 131, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

Naliczanie wynagrodzeń oraz pochodnych i potrąceń pracownikom urzędu. Zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla osób przechodzących na rentę lub emeryturę.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
do 2019-05-31
Godziny przyjęć i nr pokoju:

sala obsługi – kasa UM, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

Obsługa kasowa Urzędu Miasta. Przyjmowanie wpłat dochodów własnych Gminy Miejskiej dotyczących podatków i opłat. Dokonywanie wypłat gotówki na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych. Sprzedaż znaków opłaty sądowej.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 118, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

Planowanie budżetu oraz zmiany w budżecie Miasta. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta związanych z budżetem. Sporządzanie jednostkowych planów finansowych na podstawie propozycji z wydziałów merytorycznych. Sprawdzanie sprawozdań.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Wakulska Edyta
Data wytworzenia informacji:
04-03-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013