Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 2. ustalanie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół prowadzonych przez miasto, a także określanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
 3. zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 4. organizacja zróżnicowanych form kształcenia dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania (w tym: kształcenie integracyjne i nauczanie indywidualne);
 5. sprawowanie nadzoru nad publicznymi przedszkolami, szkołami i innymi placówkami określonego przez obowiązujące przepisy dotyczące oświaty;
 6. kontrola spełniania obowiązku nauki;
 7. współpraca z Lubelskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;
 8. realizacja zadań w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 9. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
 10. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
 11. przygotowywanie dokumentacji związanej z obsługą administracyjną konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek oraz przeprowadzanie konkursów;
 12. opracowywanie regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 13. określanie tygodniowego pensum zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczycielom w oparciu o przepisy szczególne;
 14. określanie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto;
 15. ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród prezydenta;
 16. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczeń państwowych i resortowych dyrektorom publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek;
 17. przyznawanie, uczniom szkół publicznych i niepublicznych, nagród prezydenta „Złote Pióro” i „Diamentowe Pióro”, stypendiów prezydenta oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji;
 18. prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych szkół i placówek oraz udzielanie i rozliczanie dotacji do szkół i placówek niepublicznych;
 19. realizacja programów rządowych w zakresie edukacji, wychowania, sportu, itp.;
 20. ustalanie potrzeb, w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji, w zakresie remontów i inwestycji obiektów oświatowych;
 21. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracodawcom dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 22. nadzór nad finansami szkół i placówek w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 23. realizacja zapisów ustawy o systemie informacji oświatowej;
 24. dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 25. prowadzenie spraw związanych z właściwym wykorzystaniem i eksploatacją komunalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych;
 26. prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych;
 27. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych organizowanych na terenie miasta;
 28. prowadzenie spraw związanych z organizacją świąt państwowych i uroczystości miejskich;
 29. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród i stypendiów w dziedzinie sportu;
 30. tworzenie i upowszechnianie różnych form działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
 31. kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie zlokalizowane na terenie miasta;
 32. prowadzenie kalendarza imprez w regionie;
 33. opracowywanie i sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań jednostkowych, okresowych i rocznych z zakresu zadań realizowanych przez Wydział dla urzędów centralnych, wojewódzkich, agencji i innych;
 34. prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną komisji, rad, i innych zespołów doradczych działających w obszarze zadań realizowanych przez Wydział;
 35. obsługa administracyjna i merytoryczna Młodzieżowej Rady Miasta;
 36. realizacja procedur związanych ze zlecaniem zadań publicznych wynikających z programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie zadań Wydziału;
 37. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją instytucji kultury podległych Radzie Miasta oraz z zatrudnianiem dyrektorów i zastępców dyrektorów tych instytucji;
 38. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad realizacją budżetu oraz funkcjonowaniem instytucji kultury podległych Radzie Miasta;
 39. prowadzenie rejestrów i ewidencji:
  • rejestru samorządowych instytucji kultury,
  • ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych,
  • ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu sprawuje nadzór nad:

 1. przedszkolami,
 2. szkołami podstawowymi i szkołami ponadpodstawowymi,
 3. placówkami oświatowymi,
 4. instytucjami kultury.

Komórka nadrzędna
Komórki podległe

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. organizacyjnych szkół i placówek niepublicznych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-01-13
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 313


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista ds. organizacyjnych szkół i placówek publicznych i niepublicznych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 301

Obowiązki:

Sprawy organizacyjne wydziału, szkół i placówek, zestawienia wydatków finansowych szkół i placówek, organizowanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zestawienia wydatków finansowych przedszkoli


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. organizacyjnych szkół i placówek publicznych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-09-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 308


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. kultury
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 309


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-08-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 303


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. finansowych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-03-16
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 308


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. organizacyjnych szkół i placówek publicznych i niepublicznych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 303

Obowiązki:

Przegląd obiektów i bilansowanie potrzeb remontowych szkół i placówek, prowadzenie dokumentacji wydawanych decyzji i protokołów z kontroli PPIS, PIP, SP, INB, nadzór nadz zarządzaniem nieruchomościami oświatowym


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. organizacyjnych szkół i placówek niepublicznych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-10-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 313


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
naczelnik
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-01-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, pok. 302


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. finansowych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 308

Obowiązki:

Analiza działalności finansowo-księgowej szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek, obsługa BIP, system informacji oświatowej


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, pok. 309

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Dryglewska Beata
Data wytworzenia informacji:
31-07-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013