Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
koordynator ds. dostępności i osób z niepełnosprawnościami
Adres komórki

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 22 (parter)

Informacje dodatkowe

Koordynator ds. Dostępności i Osób z Niepełnosprawnościami

Paweł Grzegorz Iwaniuk

Dyżury:
Czwartek 12.00 – 17.00
Piątek 12.00 – 17.00

Kontakt:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00
E-mail: pawel.iwaniuk@bialapodlaska.pl
Tel: +48 721 939 000

Zakres obowiązków Koordynatora:

 1. koordynowanie i nadzór nad działaniami związanymi z realizacją polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Biała Podlaska w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  • inicjowanie i opracowywanie programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami przy współpracy urzędu, jednostek organizacyjnych miasta oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnościami,
  • planowanie, koordynowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska- miasto bez barier”.,
  • współpraca z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej środowiska osób z niepełnosprawnościami,
  • inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
 2. analizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie:
  • dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, będącej wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia w infrastrukturze przestrzennej i komunikacyjnej miasta,
  • pomocy w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z ich oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
  • zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,
  • rehabilitacji i udzielania informacji o ulgach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami,
  • wolontariatu i asystentury na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • promowania osiągnięć w nauce, kulturze i sporcie osób z niepełnosprawnościami,
 3. promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami;
 4. przedstawianie prezydentowi propozycji rozwiązań w zakresie szeroko pojętej dostępności po wcześniejszym uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 5. przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a także monitorowanie jego wykonania;
 6. koordynacja działań związanych z obsługą wydarzeń miejskich w zakresie zapewnienia dostępności między innymi dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu;
 7. inicjowanie i monitorowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostosowania infrastruktury miejskiej do standardów dostępności;
 8. sporządzanie  sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miasta Biała Podlaska


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
01-08-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
07-02-2020