Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Zastępca Prezydenta Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Architektury i Budownictwa
Adres komórki
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Referatu Architektury i Budownictwa należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno–budowlanej, a w szczególności:
  • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno–budowlanych,
  • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
  • zatwierdzanie projektu budowlanego oraz wydawanie pozwoleń na budowę,
  • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  • zgłaszanie sprzeciwu w sprawach budowy oraz wykonywania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
  • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  • nakładanie obowiązku pozwolenia na rozbiórkę,
  • nakładanie obowiązku ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
  • stwierdzanie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 2. sprawdzanie zgodności rozwiązań projektów budowlanych z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi;
 3. sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 4. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;
 5. kontrola uprawnień posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
 6. uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 210

Obowiązki:

Wydawanie pozwoleń na budowę zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych, zgłoszenia o rozbiórce, zmiany sposobu użytkowania


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 210

Obowiązki:

Wydawanie pozwoleń na budowę zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych, zgłoszenia o rozbiórce, zmiany sposobu użytkowania


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 210

Obowiązki:

Wydawanie pozwoleń na budowę zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych, zgłoszenia o rozbiórce, zmiany sposobu użytkowania


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 211

Obowiązki:

Wydawanie pozwoleń na budowę zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych, zgłoszenia o rozbiórce, zmiany sposobu użytkowania


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 211

Obowiązki:

Wydawanie pozwoleń na budowę zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych, zgłoszenia o rozbiórce, zmiany sposobu użytkowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Romaniuk Sławomir
Data wytworzenia informacji:
31-07-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
07-01-2020