Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Skarbnik Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (OP) należy w szczególności:

 • dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych;
 • przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych i weryfikowanie ich w oparciu o dane ewidencji pojazdów Referatu Komunikacji;
 • przygotowywanie projektów postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego oraz decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego;
 • przygotowywanie projektów decyzji uznaniowych udzielających (lub nie) preferencji podatkowych po uprzednim przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego;
 • przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania preferencji podatkowych w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy a stanowiących dochody budżetu miasta;
 • wykonywanie obowiązków nałożonych ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej na podmioty udzielające pomocy publicznej (zbieranie informacji o udzielonej pomocy, jej nadzorowanie, sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych);
 • przygotowywanie wniosków w sprawie odwołań oraz zażaleń i przekazywanie ich wraz z dokumentacją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 • prowadzenie rejestrów: przypisów i odpisów, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków i opłat;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielanych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków i opłat;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej podatków i opłat lokalnych;
 • kontrola terminowości wpłat należności przez podatników;
 • bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegających podatników;
 • prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych;
 • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz podejmowanie czynności związanych z zawieszeniem lub zakończeniem postępowania egzekucyjnego;
 • opracowywanie projektów uchwał rady w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych;
 • księgowanie wpłat i zwrotów opłat za korzystanie z majątku miasta i Skarbu Państwa (opłata adiacencka, z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania, najmu lub dzierżawy, scalenia gruntów, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, sprzedaży mienia komunalnego, renty planistycznej, innych dochodów i opłat miasta);
 • naliczanie oprocentowania należności rozłożonych na raty roczne w oparciu o kredyt redyskontowy lub o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
 • przygotowywanie projektów decyzji (renta planistyczna) lub projektów umów (wierzytelności charakterze cywilno-prawnym) pomiędzy gminą miejską a dłużnikiem będącym przedsiębiorcą w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty;
 • prowadzenie zbiorczego rejestru sprzedaży VAT na podstawie rejestrów prowadzonych przez wydziały merytoryczne;
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych oraz bilansów półrocznych i rocznych z wykonania dochodów;
 • rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej;
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych podatników podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów na terenie miasta;
 • prowadzenie postępowania podatkowego w stosunku do podatników, u których kontrola podatkowa ujawniła niezgodność deklaracji (informacji) podatkowej ze stanem faktycznym;
 • zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych i opłat poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach oraz zastawu skarbowego na nieruchomościach;
 • rozpracowywanie wyciągów bankowych w zakresie rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej dotyczącej dochodów miasta i Skarbu Państwa oraz miesięczne uzgadnianie z urządzeniami analitycznymi;
 • prowadzenie księgowości i egzekucji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską oraz załatwianie wniosków w sprawie zastosowania ulg w spłacie tych należności (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności);
 • przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz decyzji w sprawie zwrotu pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej i szczegółowej opłat za wykonywanie czynności geodezyjnych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji opłat i kar z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 • windykacja należności wymienionych w punkcie 19 w trybie egzekucji administracyjnej i sądowej oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do egzekucji sądowej, nadzorowanej przez Referat Prawny;
 • prowadzenie działań z zakresu windykacji polubownej należności pieniężnych wykonywanie monitoringu spływu należności;
 • inicjowanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sadowych w zakresie egzekucji należności;
 • rozpatrywanie wniosków składanych przez dłużników o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 • wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom;
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych organów sprawozdań zbiorczych w zakresie udzielanej pomocy publicznej i udzielania informacji w tym zakresie.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-07-12
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-74, pokój nr 142, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób prawnych - wymiar, księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-92, pokój 145, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi geodezyjne, mandaty i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską - księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-16, pokój 140, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wymiar


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
starszy specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-07, pokój 144, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-04-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-17, pokój nr 143, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

wieczyste użytkowanie gruntu, trwały zarząd, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, opłata adiacencka, renta planistyczna, koszty usuwania pojazdów - księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-36, pokój 23, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych - wymiar, księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-16, pokój 140, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wymiar


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-07, pokój 144, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-74, pokój 142, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

opłata od posiadania psów - wymiar, księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik referatu
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-59, pokój 141, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-92, pokój 145, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

księgowość syntetyczna dochodów jednostki budżetowej


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-16, pokój 140, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wymiar


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-36, pokój 23, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,podatek rolny,podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych i prawnych - księgowość i egzekucja


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-36, pokój 23, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych - wymiar


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-06, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
starszy specjalista
Okres obejmowania stanowiska:
do 2018-07-27
Godziny przyjęć i nr pokoju:

83 341-61-74, pokój 142, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Obowiązki:

podatek od nieruchomości od osób prawnych - wymiar, księgowość i egzekucja

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
04-01-2016
Osoba wprowadzająca informację:
Czerkies Maciej
Dodano do BIP dnia:
04-01-2016