Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Skarbnik Miasta
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 I piętro, pokój 118
Telefon
83 341 68 52
Informacje dodatkowe

Do zadań Skarbnika Miasta należy czuwanie nad prawidłową gospodarką finansami miasta, budżetem i jego realizacją, a w szczególności:

 

1) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych budżetu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) określanie zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej;

4) przygotowywanie projektów uchwał rady w zakresie planowania, zmian, realizacji
i wykonania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej;

5) opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta;

6) opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy;

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;

8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

9) organizacja i nadzór nad księgowością budżetową i gospodarką finansową;

10) nadzór nad sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych;

11) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

12) sprawowanie kontroli nad całokształtem prac z zakresu sprawozdawczości wykonywanych przez głównych księgowych jednostek budżetowych oraz instruowanie ich w zakresie organizacji rachunkowości;

 


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Skarbnik Miasta
Okres obejmowania stanowiska:
od 2019-01-29
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, pok. 219

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Skarbnik Miasta
Okres obejmowania stanowiska:
do 2019-01-28
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 118, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
04-03-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013