Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Dróg
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Dróg należy w szczególności:

1. współudział w programowaniu oraz opracowywaniu projektów i planów, rozwoju, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg miejskich;

2. współudział w opracowywaniu projektów planów finansowych przebudowy modernizacji, remontów, utrzymania i ochrony dróg miejskich oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3. utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

4. określanie warunków technicznych oraz opiniowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg miejskich, drogowych obiektów inżynierskich oraz urządzeń technicznych;

5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6. koordynacja robót w pasie drogowym;

7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg miejskich oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych;

8. wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;

9. wydawanie zezwoleń na przejście, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym;

10. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów;

11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz okresowych pomiarów ruchu drogowego;

12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

14. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych oraz naliczanie opłat za ich udostępnianie;

15. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;

16. realizacja zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach:

    a) opracowywanie i rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;

    b) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów oraz prowadzenie ich ewidencji;

    c) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych;

    d) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami;

    e) zlecanie i nadzór nad  obsługą systemów sterowania ruchem;

    f) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, wwyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa  ruchu  drogowego;

    g) przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego;      

   h) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;  

   i)  przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

17. remont i utrzymanie przy miejskich drogach krajowych i wojewódzkich parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe oraz miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;

18. utrzymanie czystości na jezdniach, chodnikach i ścieżkach rowerowych;

19. utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych oraz ich odśnieżanie;

20. prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z dróg;

21. zimowe utrzymanie jezdni, wyznaczonych chodników i parkingów;

22. stawianie i utrzymanie tablic z nazwami ulic;

 

 


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik
Okres obejmowania stanowiska:
od 2020-08-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój 113A

tel. 83 341 61 39


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój 113, tel. 83 341 68 39,

83 341 61 09


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, pok. 113

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Wolska-Kielak Anna
Data wytworzenia informacji:
11-08-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013