Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biała Podlaska

Powrót do: Prezydent Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Gabinet Prezydenta
Adres komórki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Telefon
83 341 61 23, 83 341 61 66
Informacje dodatkowe

Do podstawowego zakresu działania Gabinetu Prezydenta należy w szczególności:

 1. koordynacja prac związanych z opracowywaniem dla potrzeb prezydenta projektów rozstrzygnięć, analiz i innych opracowań przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń prezydenta;
 3. prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji prezydenta oraz przekazywanie ich do realizacji;
 4. nadzór nad realizacją zarządzeń i decyzji prezydenta;
 5. nadzór nad realizacją zaleceń i wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej;
 6. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków obywateli kierowanych do prezydenta i wpływających do urzędu oraz organizowanie i nadzorowanie ich załatwiania;
 7. sprawowanie obsługi kancelaryjno-biurowej rady i jej komisji;
 8. nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał oraz innych materiałów na sesje rady;
 9. koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań urzędu wynikających z uchwał rady;
 10. przekazywanie uchwał z sesji rady i posiedzeń komisji do merytorycznych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych celem zapewnienia ich realizacji, informowanie rady i komisji o realizacji podjętych uchwał, ustaleń i wniosków;
 11. przygotowywanie materiałów dotyczących funkcjonowania rady i jej komisji;
 12. prowadzenie ewidencji uchwał i stanowisk rady;
 13. prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych;
 14. opracowywanie, w zakresie zleconym przez prezydenta informacji, ocen i wniosków, w szczególności dotyczących:
  • terminowości odpowiedzi na wnioski komisji rady oraz interpelacje i zapytania radnych,
  • wykonania uchwał rady.
 15. prowadzenie spraw związanych z delegacjami i szkoleniami radnych;
 16. prowadzenie spraw związanych z delegacjami pracowników urzędu;
 17. opracowywanie sprawozdań z pracy prezydenta;
 18. opracowywanie okresowych informacji o wykonaniu zarządzeń i decyzji prezydenta;
 19. organizowanie konferencji prasowych prezydenta;
 20. nawiązywanie i organizowanie współpracy z miastami partnerskimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w celu promocji miasta;
 21. współpraca ze Związkiem Miast Polskich oraz innymi związkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz samorządu;
 22. prowadzenie rejestru przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta;
 23. kontakt ze środkami masowego przekazu z uwzględnieniem reagowania na krytykę prasową;
 24. koordynacja polityki informacyjnej prezydenta miasta i urzędu;
 25. promocja działań prezydenta;
 26. organizowanie narad prezydenta miasta z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek organizacyjnych;
 27. koordynacja działań w zakresie kreowania spójnego wizerunku miasta;
 28. administrowanie oficjalną stroną internetową miasta we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu;
 29. prowadzenie sekretariatu prezydenta;
 30. prowadzenie obsługi przyjęć klientów przez prezydenta;
 31. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 32. koordynowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych i wojskowych w zakresie zleconym przez prezydenta;
 33. wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez gminę udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;
 34. opracowywanie strategii w zakresie tworzenia, łączenia, podziału i przekształcania spółek praw handlowego;
 35. przygotowywanie procedur zmian własnościowych w spółkach prawa handlowego;
 36. opracowywanie lub opiniowanie koncepcji przystąpienia gminy do spółki lub wystąpienia gminy ze spółki prawa handlowego;
 37. współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek prawa handlowego w zakresie ich bieżącej działalności;
 38. współpraca z innymi udziałowcami i akcjonariuszami spółek prawa handlowego;
 39. przygotowywanie dokumentów w zakresie pełnienia przez prezydenta funkcji wspólnika w spółkach prawa handlowego z udziałem gminy;
 40. monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek prawa handlowego, analizowanie planów finansowych spółek oraz wykonania tych planów;
 41. analizowanie możliwości wystąpienia potencjalnego ryzyka w prowadzeniu działalności przez spółki prawa handlowego;
 42. prowadzenie bazy danych osób posiadających uprawnienia do zasiadania w zarządach i radach nadzorczych jednoosobowych spółek gminy.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds.obsługi Rady Miasta
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. 101


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, sekretariat


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

7:30-15:30 pokój 103


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Gabinetu Prezydenta

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Specjalista
Okres obejmowania stanowiska:
od 2021-04-22
Godziny przyjęć i nr pokoju:

7:30-15:30

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Paszkiewicz Justyna
Data wytworzenia informacji:
16-03-2015
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
04-04-2013